bEeml; s'%*; 1410

 l;itn a;emirk;r ez;$ gLp
  
x;iNt a;c;yR

   l;itn a;emirk;r ibx;l s;iht* sOir XbyR \ wbic]* 1900 s;l pyRMt t;r ink$tm p[itebxI r a;emirk;r s;iht*esbIg,\ anu&b ker #et p;ern in. ibXb s;ihet* t;r pircY `e$ez a;r\ per. l;itn a;emirk; Ak ibr;$ &u%N@. di=, \ m/* a;emirk; emiek; k*;iribY;n Sp*;inx &;W;&;WI Ipil \ ptRugIj&;WI b[;ijl ineY. eSpn \ ptRug;elr pinebixk x;sen bidn q;k;r jn* eSpnIY \ ptRugIj &;W;ix=;r m;/*em l;itn s'SkOit A%;en p[;/;n* epeYez. s;iht* esE&;eb ge e#ez.

   ait aLpsmeYr me/*E l;itn a;emirk;r s;iht* ibXbs;ihet*r jget Ak as;m;n* Sh;n ai/k;r ker efelez. l;itn a;emirk;r edxil s;mig[k&;eb aqRwnitk Yenr dubRlt; aiShr r;jnIit p[x;senr at*;c;r \ an;c;er ibpyRSt. edxb;sI Ak;i/k s;m;ijk wbWm* t;r me/* b,RwbWm* km tBpU,R nY s;ibRk wnr;ej*r fel d;ird[*pIit sms*; k;Nt. Ar me/* eqekE jn ineYez l;itn a;emirk;r ann* s;iht* sM&;r. s;ihet*r sbRe=e] kibt;Y pn*;es geLp Amn ik p[bN/ rcn;Y AE s;iht* atulnIY XbeyRr ai/k;rI.

   sM&bt pinebixk ktRetBr at*;c;r ktR;edr inyu d;l;ledr d;pe$ duibRWh jIbny;];r ai&+t; l;itn a;emirk;r el%kedr ibWeYr injSbt;Y \ rcn;r ibixt;Y p[e,;idt kerizl. A b*;p;er ikb;n kib p[bN/k;r \ r;jwnitk enet; eh;es m;itR l;itn a;emirk;r s;ihit*kedr a;dxRrep SbIkOt heYezn.
Ruben Dario inek;b;Y;n kib \ gLpk;r ile%ezn "Oh Cuba, you are beautiful, .........but the blood of Maeti is not yours alone, it belongs to an entire race, that loses in him the first of its teachers..........he belongs to the future."

    eh;es m;itR a;ef{;k*;irbIY ith* bhn ker cl;r d;iYtB g[h, kerizeln t-;ek anusr, ker l;itn a;emirk;r s;iht*s[;r; AigeY celezn. AE&;eb l;itn a;emirk;r ez;$gLp tm;enr smO s;iht*rp /;r, ker smg[ ibeXbr s;iht*esbIedr dOi a;kWR, kerez. SbLp pirser sm;j jIbenr bibic] b*;p;r /er r;%;r ey p[ec; AE ez;$gLp ilet a;ez t;ek ibXbs;ihet*r an*tm esr; Sh;n ideYez.

   keYkxt bzr /erE l;itn a;emirk;Y kibt; pn*;esr mt ez;$geLpr\ ibx;l p$&Uimk; wtrI hiCzl. a;jetk m;Y; Enk; p[mu% p[;cIn s&*t;r s;'SkOitk ith* p[cilt el;ks;iht* \ a;if{k;n el;kkq;r p[&;b prNtu p[kOitr esoNdyR \ &IW,t; esE smeYr s'SkOitm;n m;nueWr anu&bek u ker tuelizl. mx" eSpnIY &;W; \ s;ihet*r +;n Ab' t;r\ per E'erjI s;iht* \ fr;sI s;ihet*r p[&;eb l;itn a;emirk;r ez;$gLp sus'b\ heYez. pinebixk p[&uedr at*;c;er Ak;i/k el%k inbR;ist heYezn. r a;emirk; E'l*;N@ \ f{;eNs. t;rE fel l;itn a;emirk;n gLpk;rg, eymn p[&;ibt heYez fkn;r ehim'\eY p[mu% r a;emirk;r p[%*;t pn;isk ;r; etmin ,I heYezn fr;sI el%k m-p*;s; febY;r p[&Oitr k;ez\. r;jwnitk cyR;r fel ibWeYr m;n ttr heYez. fel s;Mp[itk k;el l;itn a;emirk;r ez;$gLp ibXb s;ihet*r drb;er d;n mUl*b;n.

   l;itn a;emirk;Y ez;$geLpr heYez pinebixk k;l eqek. pdx xtk eqek a;dx xtk pyRNt. A p[se^ p[qemE n;m e% kret hY ef{" b*;mn p;inr. Ein klMb;esr itIYb;r a;gmenr smY Aesizeln 1494 s;el. t-;r geLpr n;m
How the then were parted from the women. Arpr Y;e$m;l; epr gLpk;redr n;m e%*.

   a;dx xtk eqekE l;itn a;emirk;r el%kg, buZet eperizeln t-;r; pinebixk a/Int; eqek\ Ak bOhr p[;cIntr iteh*r se^ yu. t;r; i& i& edex i& s;'SkOitk jIben b heY e#ez. ntun j;itr jNm heYez. pinebixk k;elr buijIibedr m;nisk p[Stuit heYez p] pi]k;r me/* ideY. ag[,I heln a;ejRiN$n;r Y;n iterj. ntun j;itsmUehr ebr smY e%* a;ejRiN$n;r AeStb;n Aek&irY;r 1805 1851
'The slaughter house' gLpi$.  Ai$ l;itn ez;$ geLpr itIYpbR. p[qm pebRr geLpr s'%*; ebxI nY. itIY pebR\ %ub ebxI s'%*k gLp s'gOhIt hY in.

   Ar pr tOtIY pebR Al l;itn ez;$geLpr sms;miYk k;l. inxxtk eqek clez l;itn s;ihet*r mb/Rm;n egorebr yug. kibt;Y pn*;es Ab' ez;$ geLp\. AE pebR p[qm s;ihet*r &;W;Y ibed[;h sOi kreln ink;r;Y;n el%k @*;ir\. t-;r e%ey;g* gLp
The Death of Empress of China. ikNtu a;/uink l;itn a;emirk;r ez;$geLpr p[;rM& eYr el%k eh;er;ix\ kuEer;g;ek 1878 1937 ideY. geLpr n;m Decapitated chiken muN@uk;$; murgI. apU,R eSnehr a;k;%;r pir,it heYez ih's[t;Y ht*;r bI&_st;Y gLpi$r sm;iPt `e$ez. Sb;mI S]Ir &;el;b;s;r fsl izl pr pr itni$ aSb;&;ibk pu]. dMpitr ep[m `O,; prSpr ibeeWr rp inel\ ctuqR sNt;enr jNm hel Ai$ hl kn*;. suSh \ Sb;&;ibk.

    ipt;m;t;r eSnh kn*;i$ek i`erE Czist heY \e#. ikNtu pu]edr pit es eSh _s;irt hY n;. br' t;iCzl* pk;x p;Y ped ped. AE m;niskt;r ibe pu]edr me/* ab e;/ \ ih'st; jmet q;ek. Ak smeY emeYi$ inht hY  t;edr h;et. gLpi$et ey wnr;x*mulk  m;niskt;r s;=;_ p;\Y; y;Y t; sbt heYez kuEer;g; inejE b*ijIben mOtu*t;it izeln bel Ab' t-;r p;irp;iXbRk sm;jjIben du"% dudRx; \ ih's;r pb,t; izl. glpi$ t-;r rcn;r pitini/ Sh;nIY.

  kuEer;g;r geLpr perE Aek Aek aenk ez;$  gLp rict heyez. a;j\ heCz. AE gLpk;redr me/* sbR;i/k jnipYt; l;& kerezn g*;ibeYl g;isRY; m;ekR;eYj eh;ejR luEs eb;ehRs Y;n lef; Y;n es a;irl; k;elR;s fueYeNts Y;n bx ilt r*;mn irebEer; eren m;kuREs a;i&\ p;x h;rn;eNd; etelj pmu%.

   b;ijel\ ptuRgIj &;W;Y ait t m;enr s;iht* rict heyez. t;r me/* ez;$ gLp Ak;Nt e%*. Sp*;inx kel;inr tuln;Y ptuRgIj kel;inet ix=; \ s'SkOitr yn a;eg eqekE a;r hey igeYizl. edexr ibr;$ p;kOitk sMpd\ es%;en mUl* epeyez. b;ijilY;n ez;$ gelpr jn* eh;ehR a;m;ed; m;ir\ ed a;b;ed a;ef;eNs; ehnirks ed ilm; b;ere$; ej;y;eY; guE inm;ers er;j; \sm;n ikns pmu% %*;t.

   anub;edr m;/*em ytil l;itn a;emirk;r gLp a;NtjR;itk piricit epeyez sbil rcn;esokeyR \ ibWY wbice]* SbtN]t;r d;ib r;e%. AE SbLppirsr pbeN/ i$keyk gLp a;el;ict heyez. en;ebl purSk;r p;pk g*;ibeYl g;isRY; m;ekR;eyejr gLp t-;r pn*;esr mtE %ub jnipY. kel;iY;r m;nuW itin. kel;iY;r sm;jjIbn \ p;kOitk pirebx t-;r geLpr p$&uim. t; seB\ t-;r geLp ib/Ot sms*;il tOtIY ibexr skl edexr jIbny;];Y ec;e%  pe. t-;r gLpil p/;,t  s'l;p p/;n nY. ikNtu emeYi$ z$;r smY Aesizl gLpet dui$ nrn;rIr keq;pkqenr me/* el%ekr bb* e# Aesez. Aki$ k;efr m;ilk  eh;es sN/*; z$;Y k;N$;r em;z;Y b*St. s;e z$;r a;eg %er a;s; hY n;. t%nE emeyi$ !ukl. es rep;pjIRibnI. t;r aqR;&;b a;ez. \ek eh;es p;Y pitidn k;b;b %;\Y;Y. d;m enY n;. k;r,  emeYi$ek \ &;lb;es. in"Sb;qR&;eb. AE &;lb;s;r mul* ihs;eb emeyi$ c;Y eh;es eyn SbIk;r ker emeYi$ esidn z$;r a;egE Aesizl. AE&;eb s'l;epr me/* ideY el%k s;sepNs wtrI kerezn. geLpr exeW j;net p;r; y;Y %eerr at*;c;er ibpyRSt emeYi$ Ak %erek %un ker Aesez. A%n es ehesek puilexr k;ez s;=* idet bel emeyi$ z$;r a;eg Aesizl. AE srl s_ m;nuWi$ek puilx ibXb;s kreb. xt sms*;r me/*\ m;nbIy eb;/ ikey y;Y  in. t;E geLpr pitp;d*. a;r Aki$ gLp ec;err m;. A%;en s'l;p aLp. cir]ilr n;c;r me/* ideY gLp Aigey celez. ez;| Ak e$xen n;ml Ak ak;lbO; se^ b;er; bzerr emeY. ex;ekr ep;x;ek d;ired*r ke#;r z;p. h;et %berr k;gej em;; fuelr et;;. \r; Aesez igjR; s'lg kbrSh;n ed%et. p;dIr pexr er S]Iel;ki$ inilRkeN# j;n;Y gt s;eh ey ec;ri$ %un heyez es t;r m;. bOir r;et drj;y /;K;r x epeY erebk; Ak in"s^ ib/b; drj;r izd ideY il ez-;e. t;rpr Ak &;ir ijins p;r x a;r &Y;nk Ak k;Nt a;e=epr Cc;r, m; m;eg;. ex;n; y;Y sk;elE t;r drj;YT ey inht b*ii$ek p;\Y; egl es ec;r ikn; j;n; egl n;. aqc t;r Sh;n hl igjR;r kbrSh;en. S]Iel;ki$r ec;e% jl enE. AkE &^Iet bll bi' izl ezelr epx;. ikNtu t;r xrIer a;r s;mqR* izl n;. emeyi$ j;n;l d-;tel; sb pe igeYizl. m;eyr inedRx izl inzk %;\Y;r jn* eyn es cuir n; ker. tbu ec;err  apb;d t;r hl. ekn ey es drj;Y /;K; ideyizl t; ek j;n;r peY;jn eb;/ krl n;. b*;p;r$; anu/;bn ker p;dI ڊXberr ECz; aitm kr; y;Y n; kq;$; pt*eYr se^ Cc;r, kret p;reln n;. S]Iel;ki$  x;t a;tSh&;eb  kbrSh;enr c;ib inl. b;Eer pc er;d del del pitkUl m;nuW. t;edr ag;h* ker m; emeYr h;t /er ebireY egl. Akm;] pue]r kber t;ek ful idetE heb. d;ird* ib/BSt m;nueWr ebdn;r ic] el%ekr pirimt beb*r me/*E /r; pe. s;m;ijk aibc;r m;nueWr pit m;nueWr abehl; el%kek ibW kerez. p;#kek\. m;ekReyejr a;er; keyki$ e%* gLp reYez
Balthogar's Marvelons  Afternoon. I sell  Deams  p&Oit.

   l;itn a;emirk;r el%ekr me/* esr; sm;n eh;ejR lUEs eb;ehResr. itin a;ejRiN$n;r el%k. t-;r met ixLp s;iht*ek Sh;nIY p&;ebr e/R #et heb. inej aenkil &;W; j;netn Eer;pIY s;ihet*\ t-;r g&Ir +;n. t-;r gLp pbeN/r /-;ec el%;. ibWY \ t;r ibn*;s Ak;NtE t-;r inj.   t-;r g;e@Rn ab fikR' p;qs glpi$et reyez /-;/; s;sepNs \ mOtu*r &IW,t;. geLpr a;i^k inr;ebg. mOt*u \ kMp;s geLp i&elenr kU$buir j;el i@e$ki$e&r /r; p; Ak aut ibSY sOi ker. A gLpi$ s;blIl \ SbCz. Amm; juN/ gLpi$ Ak ikex;rIr h;et t;r k;r%;n;r m;ilekr mOtu*. aLp `$n;r Ak tBpU,R pir,itet r,. iptOht*;r pitex;/. k;elR;s fueYeNts ile%ezn eb;ehResr gd* sOi n; hel l;itn a;emirk;Y pn*;sE el%; ht n;.

   ilt r*;mn iribeYeb;r jn epr ilm;Y. ez;$ geLpr jn*E t-;r %*;it. t-;r gLp m/*ib inmiber s;m;ijk abSh;n ineY. epr m;nueWr abehl;r l;n;r ic] k%n\ r^ k%n\ rpekr m;/*em tuel /erezn. k%n\ ekbl `$n; tuel /erezn. ibc;rk p;#k. p;lkhIn xkunil. AmnE Aki$ gLp. cir] c;ri$. e%-;; bO Ak duE n;it a;r Ak atO =u_k;tr ep;W; xueY;r. t;r %;b;err ej;g;e b;lk dui$ek e&;r n; hetE biStr `err n;l;r jel mu% /ueY i$enr p;] ineY edoet hY xherr jm;en; j;elr g;d;Y. xueY;err %;d* s'gh kret p;relE t;edr dupuerr %;d* imleb. bOer mtlb %;EeY %;EeY xueY;rek em;$; ker ebxI d;em ibI kr;. ikNtu \E pr pc i%ed em$;en;r =mt; izl n; b;lk dui$r. t;E u b;lk Anirk Akidn bOek e#el efel ideY asuSh &;Eek k-;e/ ineY `r eze cel egl. bO pe egl e%-;Y;e. =u/;tR xuey;r t;ek ideY drpUr, krl. b;lkdui$ bOhr jgetr d*t g;es h;ireY egl. inmib sm;ejr dui$ ixxu a;r Ak bOer wdink jIbny;];r ind;, dudRx;r zib. &Yr Ak `$n;Y geLpr exW es%;enE gLpk;err kOittB.

   ep;etR;irek;r el%k eren m;kuREj n;$*rcn;r jn* smi/k %*;t hel\ t-;r gLp\ a;kWR,IY. j;tIY  Sb;/Int;  Ab' b*igt Sb;teN]*r e=e] el%k es;Cc;r. m*;n h;$;n dBIep gLpi$et esE m;niskt; /r; pe. g;emr emeY Y;int;  xherr ibXbibd*;leY Aesizl bOi ineY pet. inek; izl itIY beWRr z;]. s;m;ijk ab*bSh;r ibe e% d-;;b;r xi juigeYizl inek;. esE se^ epm\ dujnek k;z;k;iz Aenizl. ikNtu t;edr pitb;d sfl hYin ibXbibd*;leYr /mR`e$ ibt;it inek;. cel y;Y ineYekR n*;Yibc;err a;x;Y. Y;int;\ `;tpit`;et &;set &;set eri@\et c;kir p;Y. es%;n eqek\ /mR`e$r k;re, ibt;it hey Aes epo-zl inEYekR. ikNtu g;eY pitb;edr z;p. t;E c;kir ek;q;\ ju$l n;. exeW a;idm b*bs;eY p; b;;et hl t;ek. i#k AmnE smeY ed%; hl inek;r se^. es t%n btRm;n abSh;r se^ siN/ ker efelez. A%n \ek ibeY ker SbCzNd jIbny;pn kret c;Y. pitb;edr Sbr a;r t;r keN# enE. ibeYr idnE sk;el Y;int; peq ebireY ed%l s&; heCz. k;el; m;nuWedr. a;$jn k;el;m;nueWr f-;isr kuemr ibe. inek;r b;r'b;r ineW/ seB\ y;int; t;edr muir a;ebden sE krl. b*igt Sb;CzeNd*r peq t;r a;r efr; hl n;. ere, m;ekR;eYj dui$ cire]r rp;Ye, sm;ejr b;Stb ech;r; tuel /erezn. Akjn pitb;dI s; h;irey sue%rv k;^;l. a;r Akjn suSh jIbn h;ireY l;EeY s;iml. A a;m;edr sm;ejrE pitCzib. px;senr ab*bSh;r ic] b*^;tk keq;pkqenr m/* ideY gLp;k;er pirebxn kerezn emiek;r el%k y;n eh;es a;itrtl;. t-;r suEcm*;n gLpi$ emiek;r e$n cl;cl b*bSh;ek ibdp ker el%;. Ak jnhIOn p*;$femR erelr Ak inmSterr kmRc;rI aut imq*; k;ihnI ef-ed Akjn e$n y;]Iek ib;Nt ker tulez. inejek erlb*bSh;r inYN]k rep ici]t ker h;s*resr abt;r,; kerez. esE abk;ex el%k pyuiibd*;r appeY;egr pit k$;= kerezn h;s*ekotuekr m;/*em sm;jb*bSh;r ityRk sm;el;cn; a;ir\l;r geLpr wbix*.

   emiek;r a;r Ak el%k Y;n lef; bOr jgetr k;ez aenk ebxI pirict n;m. emiek;r ibpebr 191017 prbtIRk;lIn jIbenr `$n; t-;r geLp Sh;n epeYez. emiek;r g;m* jIbenr =t; &IW,t; wnr;ex* gLpil ibW hel s;iht*sOi ihs;eb anbd*. \edr bel; a;m;ek eyn n; m;er duE ipt; \ duE pue]r gLp. Ak pu] esn;delr kenRl. esE =mt;r bel ipt;r mOtu*r b bzr per ipt;r %unIek mOtu*d ideY pitex;/ inl. geLpr %-ui$et b-;/; dit b*ir b*;kul a;ebden. b-;cb;r pbl ECz;Y pu]ek b;rb;r k;tr anuer;/ krez mOtu*d mkuebr jn* a;ebdn kret. pu] inejr mOutu*&Yek tuCz ker ipt;r p;,i&=; eceYez. =mt;gbIR esn;p/;nek $l;en; y;Yin. t;r ipt; &n lu!;ek m;r;r pr bO s;r; jIbn p;h;e j^el p;ileY eqekez. b-;c;r su% es e&;g kerin. t;et\ ik t;r yeq x;iSt hY in ? jr;jjRirt bOO j;net c;Y. AminetE es jIbenr exeW epo-ez egez. pitex;/SpOh;Y indRY kenRl esE k;tr a;tRn;ed knRp;t ker ipt;r buel$jjRirt edh ineY eyet pu] hui$en;r gl; ex;n; egl. et;m;r ebom; n;itn;tnIr et;m;r =tib=t mu% ede% esE &;lb;s;r m;nuWi$ek icneb n;. men heb exY;el e%eYez. =mt;l;e&r suey;eg AE an*;Y dd;n el%kek crm a;`;t ker p;#kek\. 

   y;n lef;r ib%*;t gLp t;lp;
(Talpa) i& emj;ejr rcn;. geLpr p$&uim j;ileSk; el%ekr jnSh;n. j;ileSk; gI:p/;n jnpd. p;Y jnhIn. aenekE AE inSfl; &Uim t*;g ker igeYez. rey igeYez ikzu /mR&I kus'Sk;r;Cz m;nuW \ t;edr sNt;enr;. Ak asuSh yubk t;inel; celez t;lp;Y kum;rI m;eYr k;ez. t;ilel;r sbR;e^ =t. a;x; kum;rI m;eYr SpexR suSh jIbn p;eb. t;inel; t;r ibXb;es an. s^I t;r S]I \ &;E. dugRm pq p%r sUyR. Wr p;Nter pbl /UilmY b;t;s. geLp t;r b b,R,; p;E. t;r me/* ideUY eh-e$ celez itni$ p;,I. Akidk = pkOit. an* idek mOtu*r z;Y;. ArE me/* b-;cb;r a;geh suSh dui$ m;nuW Aek aprek a;pn ker enY. ed%; edY Sb;qReb;/. t;inel; er;egr pek;ep a;r Aeg;et p;er n;. es ifer eyet c;y. ikNtu &;E a;r S]I inejedr Sb;eqRr %;iter t;ek ifret edY n;. abexeW t;lp;et epo-ez t;r mOtu* hl. &;E a;r S]I apr;/eb;e/r g;inet prSpr eqek ibiCz heY y;Y. mOtu*r per\ t;inel; t;edr me/* ed\Y;l hey q;ek t;r; suSh jIben ifret p;eb n;.

   @imink;n irp;bilekr el%k Y;n bx pbN/k;r \ ith;isk heY\ pn*;s \ geLpr jn* yeq %*;t. siY r;jwnitk a;eNd;len ey;g ed\Y;r jn* dI`Rk;l inbR;sen izeln. esEjn* t-;r ai&+t;r jgt b ibStOt. ikzuidenr jn* r;er epise@N$\ heYizeln. t-;r
Encarnacion Mendoza's Chrismas Eve gLp$Iet inibReb;/ srl m;nuW Ank;nR;isan inejr pirb;rek ineY q;ketE &;lb;st. medr enx; izl n;. izl inejr \pr a;Sh; a;r sm;neb;/. Amn Akjn m;nuWek krep;b;l ep;m;ers c emerizl. es sh* kret p;erin krep;r;lek %un ker p;ileY igeYzil. p;l;et p;l;et AksmY t;r Ak;Nt a;k;=; hl aNtt"pe= Chrismas  Eve A S]IsNt;nedr se^ imilt heb. j;en _sb krb;r mt Aki$ pys;\ inn;r enE. tbu \E m;i$r `r$; t;ek $;nez. t;r buk efe$ y;eCz yN],;Y. t;E iden luikeY r;et eh-e$ bidn /er es a;sez. bidenr a;egr idn t;ek b;I epo-zetE heb. ikNtu inYit \ px;sn duEE t;r pitkul. t;ek ed%et epl t;r ezel. mu% ede% in icnetE p;rl n;. t;rE k;ez %br epeY s;ejRN$ swsen* \r xrIr$; guilet Z-;Zr; ker idl. Ank;,R;isan abexeW S]IsNt;enr k;ez epo-zl. jelk;d;Yre m;%;m;i%. buele$r a;`;et d-;tel; cU,Ribcu,R. gLpi$ tIb b*^;tk icNt;r pr pitit. Ank;nR;isaenr mOtu*r k;r, hl t;r ezel. A eymn &;eg*r inmRm riskt;. etmin ;Eer jen;_sb p;lenr dudRm ec;Y es t-;r mtE x;sekr h;et mOtu*br, krl At a;r Ak inur b*^. aqc l;itn a;emirk;r edxilet AE /mR;nu;n abx*E p;lnIY. Ank;,R;isan esjn*E ifrizl. /mIRY ibXb;s ineY Y;n bx ekotuk kerezn Two Dollars Worth of Water gLpi$et. ekotuekr a;bre, Aesez sbRn;x bO; erimigY; a;gunZr; a;k;exr  idek t;ikeY a;ez eme`r ich enE. aenkm;s /er bOi enE. ndI Z,R; egez xuikeY. m;nuW cel y;eCz del del. bO; ixxu n;iti$ek iney a;x;Y a;ez bOi a;sebE. due$; t;mmud; ideY mOt a;t;edr k;ez p;qRn; j;n;l bOir jn*. skelE p;y cel egl. bO; t;edr h;et b;it jB;l;b;r pYs; ideY edY. ikNtu m;i$ =tr heY e#ez. bO; t%n du@l;r m;nt krl. k*;qilkedr ibXb;s keYk eseN$E Xbr bOi edn. s;m;n* Ak$u ebxI hel n; hY Ak$u ez;$ m;epr bn*;. ikNtu du@l;r bOir !l n;ml exW pyRNt. a;x;b;dI bO; ixxui$ek buek ker pbl bn*;Y e&es egl. A%;en\ el%ekr b*^ kus'Sk;rek l=* ker.

   i& Sb;edr gLp aenR;r m;. a;eb;l;e@R; k;i$el;. itni$ Skuelr ikex;r z;]. AenR;ek ineY c;rjn. AenR;r m; Akidn b;I ezel cel egl. AenR;r b;I egel t;edr du/imi ideY a;p*;Yn kretn AE m;. ikex;r itni$ ab;k heY y;Y. AenR;ek ineY \r b;b; xhr eze cel y;n. ikzuidn pr xher Ak b;r bint;r a;ib&R;b hl. \r; xunl esE AenR;r m;. \r `er y;\Y;r jn* \edr adm* ekotuhl hl. Akidn \r; egl\. mihl; ebireY Aes bleln ik b*;p;r ? AenR;r ek;n ibpd hYin et;? t;r a;egE itin m;m;r eb;t;mel; bN/ ker efelezn. el%k blezn AE heCz b;Stb jg_. \r; m;ekE epl. b;rbint;ek nY. 

  emiek;r a;r Ak b;Stb ict;r gLp. atItek b;d ideY btRm;n ineY Aeg;en; y;Y n;. b;er b;er ifer t;k;et hY. t;et a;`;t epel\ sh* kret hY. n;Yk t;r ikex;r bYesr b;ilk; si^niek %-ujet Aes j;net p;rl es mOt. t;r ptIk Aki$ putulek s;ijeY b;b;m;r seNt;W. n;Yk ikNtu a;ib:k;r ker efll l;s*mYI b;ilk; A*;iml;im`; jIibt a;ez. ibkl;^ heY. ipt;m;t;r eSh eqek\ es bit. n;Ykek cuipcuip bll tuim a;r As n;. ai&nb a;i^ek atIetr s;men btRm;nek d-; kireY el%k p;#k ic a;dR ker et;eln. m;nueWr s;m;ijk piriShit t;r eSehr m;nuWek inbR;sn edY. fueyeNtesr rcn;r &bn;gt Sb;tN]* t-;ek a;ntj;itRk jnipYt; ideyez. 

   kliY;r ai/b;sI yur;er ipY gLpk;r h;rn;eNd; et;elejr
'Just Lather, That's All'  piter;e/ a=m Ak nbsuNderr p;r;n;p;r;r N. a;i&\ p;egr Blue Boquet  ai&nb Ak &Yr gLp. Amn aenk gLpE b;;lI p;#kek l;itn a;emirk;r jIben pebexr suey;g edY. Sh;n;&;eb essb  a;el;cn;r suey;g hl n;. ptuRgIj &;W;Y rict b;ijelr gLp l;itn a;emirk;r an*tm esr; gLp sMpd. eh;ehR a;m;ed;r Sweet gLpi$et Ak c;kuircu*t m;nuW ifir\Y;l;r k;j ker jIibk; inbR;h kret c;Y p;ern;. Ak smY b;I\Y;ilr dubR*bh;err piter;e/r jn* t;ek eg;r het hY. S]Ipu] peq d-;;Y. a;sb;b ibI ker f*;e$r &;; tuel en\Y; hY. ej;a;\ guEm;ers er;j;r ndIr tOtIY tIr t-;r tm gLp bel SbIkOt. Ak b,rhIn cire]r ipt;r kq; ed%; y;Y. tOtIY tIr ik jIbn mOtu*r m;Z;m;iZ ikzu ? AE px eqek y;Y. a;ef;nej; ehnirks  edilm; r;eb;et;r ey el;ki$ j;&;nIj j;nt. Ak ai&nb ekotuekr gLp. j;&; xherr &;W; n; ejenE el;ki$ek &;W;ibd het hl. kns;elr c;krI\ kret hl. \sm;n ilns pn*;esr jn* %*;t. ikNtu ez;$ gLp\ km pirict nY. t-;r 'Hahus Pentogan' gLp h;n n;em Ak s;kR;esr h;itr ixxu sul& srlt; \ men;ebdn;r kq;.

   l;itn a;emirk;r b gLpk;rt n;n; ibWeY a;i^ekr ibixt;Y a;NtjR;itk s;ihet* Sh;n ker ineyezn. ez;$geLpr e=e] t-;edr aibiCz pY;s\ p;#k smgek a;kO ker celez. anub;edr m;/*em t-;edr aenkek Aedex p;E.       
 
                     

kibt; " nIerNd[n;q cbtIRr kibt;Cz gLp " ;qR ideb*Ndu p;ilt 
gLp " ibpnk b;i hWR d  p[bN/ "  kelj iS$[$ kif h;s \ a;mr; aimt;& d;xPt 
p[bN/ " &;l el%;r a&;b edb;ixs beNd*;p;/*;Y gLp " c;r x;ilekr idn subt srk;r

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved