bEeml; s'%*; 1410

 

   Akr;x pOiqbI. em;m m/u a;r m;Y;Y &r;. ib%*;t Ak kibr el%; pi. teb x݇el; yq;yq men enE. wxlI `uireY ifireY &;bl. ikzuetE kibr ik'b; kibt;r n;m \r hdY ghn eqek e&es #l n;. aqc b;i$;r idek t;k;el AE kq;el;E b;r'b;r men pe y;eCz.
   puren; nbe b$aXb a;r nYnt;r;r a;g;z;Y z;\Y; b;i$;ek ed%el i$r m;Y; hY. e&;g kret kret m;nuW A$;ek izbe ker ideYez. l;e$ /renr itntl; AE pe;pe; b;i$;Y b;s ker kmpe= s;t$; pirb;r. a;r\ ebix het p;er. skelE &;;e$. b;ir m;ilk an* ek. wxlI j;en n;. y;r; A%;en yug;Nt /er a;ez t;r;\ blet p;reb ikn; seNdh. teb ek n; ek et; a;ez. pOiqbIr sb jim m;nueWr d%el. ek;n\ p;s;d aqb; kui$rE m;ilk;n;hIn nY. sb ikzuE m;nueWr. t;r ai/k;er.
   AE b;i$; d;sI h;\Y;r e&tr d-;ieY mOtu*r idn nez. mOtu* m;en &g StUp heY y;\Y;. Amn Ak$; `$ebE. a;j n; eh;k k;l. ikN A b;ir b;isNd;edr essMpekR ek;n\ ehled;l enE. Ar; eyn esE ib/B'sI muhUtR$;r jn* nIreb aep=; ker a;ez.
wxlIr AksmY /;r,; izl A%;en y;r; q;ek t;r; sb;E &;g* ht dird sUeyRr a;el; z;; Aedr jIben a;r ek;n\ t; enE. ikN a;sel t; nY. &gp;Y AE b;ir i#k;n; z;; pirb;rel; me/* swbRRb iml a;r ek;q;\ enE.
   itntl;r epzenr a'ex q;ekn k;l;c-;d d;xer f*;imil. due$; `er em;$ a;$jn. k;l;c-;d $;m ek;Mp;inet k;err c;kir kretn. itne$ ezelr ekE d-;;et p;erin. duE emeY. Akjenr ibeY heYizl bng-;r idek. Sb;mI S;gl;r. md*p. &Itu emeY$; bng-; eqek p;ileY Aesez.
   a;r Aki$ emeY lIl; esejej dpuerr idek c;kiret ebireY y;Y. ikesr c;kir ek blet p;er n;. efer r;t Ag;er;$; s;e Ag;er;$;. p;;r mue% su%l;elr p;enr ed;k;en es smY eysb kuip-icx bzer bYis ezelr; a;; m;er t;edr &;W;Y " ebec ideY k;per tl; b;i ifrl suNdrI lIl;.
   pitidenr AE zibr b;Eer k;l;c-;edr \E due$; `er a;ez \-r aitbO m; a;r er;ggSt; S]I. b Ak$; %;e$r tl;Y bO; mOtu*r idn nezn. gt p-;c bzr /er k;l;c-;edr m;eYr i#k;n; \E ecoikr nIecr jg_. ab,R,IY aN/k;err me/* mOtu*r dUt hYet; ek;q;\ `;pi$ emer bes a;ez.
   ed;tl;r m;Z%;en ibXbn;q. mYUerr p;lk ideY h;t p;%; wtir ker. m;nuW$; ken; ech;r;r k;el;. ibi e%et e%et due$; e#-;$ s;d;e$ emer egez. \r d%el Ak$; `r a;r b;r;Nd;r exWp;Nt. ibXbn;q a;det ihiNd&;WI. ikN n*;'$; bYs eqek A%;en q;ket q;ket b;;il heY egez. \r pirb;r n;ik ek;cibh;er q;ek. heb\ b;. ibXbn;q abx* k%n\ b;i y;Y n;. teb \r `er emeYm k;r; sb a;es. k;lI`;e$ puej; edY j;du`er eb;et y;Y b;gb;j;err g^;r p;e $;i| ker pu,*S;n eser a;es. Ak Akidn `err drj; bN/ ker ibXbn;q f*;sefes gl;y g;n g;Y " drd m;en ek; emr; drd n; j;en ek;
/ h;Y h;Y r;ml;l;jI. gt kui bzr ik'b; t;r\ i, smY /er AE g;n g;Eez ibXbn;q. t;r eceY\ ebix idn mYUerr p;lk `-;$ez eym;nuW$; t;r `err abSh;
a;St;k-uer met;. p;lekr idb* r ibXbn;qek ek;n\ m;Y;mY ec;% edYin. el;k$; b;t;s ibi ker aut&;eb eb-ec a;ez.
   is-i a;g;eg;; &;; h;tlibhIn ek;q;\ ek;q;\ x*;\l; /r;. Aktl; eqek y;r; \per b;litet jl e$en et;el t;r; is-ir pit$; /;ep mOtu*r inx;n; epet ere%ez. jl ey jIbn nY m;nueWr ht*;k;rI\ heY #et p;er t; AE is-iel;ek ed%el Sp  eb;Z; y;Y. Aktl;Y sdr drj;r p;ex q;ek inpm; a;r anupm;. duE aibb;iht eb;n. rphIn; bY; aqc aut x;Nt. A-edr aiSttBE eb;Z; y;Y n;. aqc t; s'ke$ a;kI,R. A-r; dujen crm d;ird* a;r ker me/* eb-ec a;ez. eceYiceNt dUr ek;n e$xen igey i&=; ker. Akm;] AedrE se^ wxlIr pircY a;ez. inpm;edr `r$;ek d%l kr;r jn* itntl;r sue%Ndub;bu n;n;&;eb ec; ker y;eCzn.
   AE sue%Ndub;bu A b;ir sbeceY puren; b;isNd;. Aki$ emeYr b;b;. A%;en \-r eyS]I q;ek esi$ itIY. pqmi$ edexr b;iet. es%;en\ sue%Ndub;bur sNt;enr; a;ez. A-r ek;n\ a&;b enE. sue%Ndur d%el itne$ `r. pet*k$; `er pitbzr puej;r a;eg kil efr;en; hY. em;$;mui$ d;im a;sb;bp]. seN/ ebl; A-edr `er sugN/I /Up jBel. sue%Ndur emeY$;ek g;n ex%;b;r jn* g;enr m;$;r a;es. AmnkI tbl;r m;$;r\. emeYi$r m; esejej seN/r idek Ak; p;ekR eb;et a;es.
   s;t$; pirb;r sMpekRE ey wxlI ibxd j;en t; nY. A%;n\%;n eqek enez. inejr ec;e% yt$uku ede%ez t;et \r k;ez Sp heY e#ez Ak$; zib. AE mumuWuR b;i$;r pit k;r\ ek;n\ d;Y enE mmtB et; dUerr kq;. pitm;es Ak$u Ak$u ker AE =tel; s;ireY tulet hYet; /B's h\Y;r h;t eqek AE a;b;s$; in:kOit ept. ikN es ec; ek k%n\ kerin. AmnkI
sue%Ndu\ nY.
Amn Ak$; b;i ineY wxlI ekn At &;bez ? h#;_ h#;_ ibW heY pez aimt;& e&eb epl n;. p-;c m;q;r em;e aXb;er;hI ent;ijr _k$ mUitRr ityRk z;Y;r inec wxlIr se^ aimt;&r ed%; heY egl. dujenE clm;n g;ir es;etr b;/;Y d-;ieY peez.
Aidek ek;q;Y y;Cz wxlI ? aimt;& g&Ir Xb;s e$en ije+s krl.
xxI e`;W elen. wxlI duiXcNt;gSt m;nueWr met; a;nmen r idl.
SbgRmtR* n;em Ak$; An ij \r se^ \r; dujenE k;ejr sUe] yu. aimt;& s;r; idn p;eY eh-e$ r klk;t;r ibStI,R al jue k;j ker. wxlI at$; p;er n;. eblg;izY; ibejr p;ex pqixedr \ sk;elr idk$;et p;Y. dupuer \r
kiMp$;r k;s q;ek. ibekel SbgRmtR*r aifes wxlI bes ikzu %;t;p] s;ml;Y.
wxlIr mue%r idek g&Ir dOiet t;ikeY aimt;& bll k;r\ se^ ed%; kret p;;Y y;Cz buiZ
n; et; wxlI A%n\ inejr atel @ueb a;ez.
   a;r\ j;net c;\Y;r ek;n\ m;en hY n;. aimt;& $;ifk isgn;elr idek t;k;l. rmu%IO g;ir es;t bN/ helE \r; r;St; p;r heb. hlud a;el; jBlezinbez. t;r m;en a;r keYk muhUtR perE sbuj a;el; jBBleb ibprIt peq.
   \r; r;St; p;r heCz. iniXceNt. wxlI \r idek Ak Zlk t;ikeY bll aimt;& xxI e`;W elenr s;t nr b;i$;r kq; et;m;ek hYet; a;eg belizl;m.
   s;m;n* icNt; ker aimt;& bll h-*; belizl. Ak$; b purn; e&e p; b;i. aqc aenk akup;Y;r. t;r; &Yr Z-uik ineY bsb;s krez. eyek;n\ smY du`R$n; `$et p;er.
m;q; n;l wxlI. fu$p;et e# Aes bll \E b;ir m;ilk ek ikzuetE j;net p;riz n;. \%;en y-;r; q;ekn t-;r; ekE p;reln n;.
t; a;b;r hY n;ik m;ilk inXcYE ek a;ez. 
kIesr &Y aimt;& ? a;im et; \-edr jn* ikzu kret c;Eiz. b;ir m;ilkek %-uej epel t-;ek irek;eY$ krb b;i$; s;ireY ed\Y;r jn*. wxlIr gl;r Sber g&Ir pt*Y. 
   aimt;& h;sl b;i\Y;l; et;m;ek p;;E edebn n;. t-;r beY egez b;i s;r;et. e%-;j ineY ed% l*;l@R men kern \E b;i$; Ak$; l$ eks. \-r ek;n\ m;Y; enE. ed%eb in sb ed;W c;ipeY edebn y-;r; a;ezn t-;edr `;e.
ifek h;sl wxlI tuim ikzu &ul blin. y;r; \%;en q;ek t;r; inuerr met; b;i$;ek ekbl e&;gE krez. y;r $;k; a;ez es\ y;r enE es\. dujenE sm;n. teb
eqem egl wxlI. &Uepn eb;s Ai&in ideY /Ir p;eY h-;$et h-;$et \r; x*;mb;j;r i$e$r mue% Aes d-;;l. wxlI AE r;St;Y !uek y;eb. aimt;&r an* k;j a;ez. \ wxlIr se^ q;ket p;reb n;.
Arkm b b;i klk;t;Y ailet gilet zieY a;ez. kepR;erxn et; AE sb b;iel; e&e efl;r en;i$x /ireY ideCz. b ek;n\ du`R$n; `$;r a;egE y;et m;nuWek stkR ker ed\Y; y;Y. AE b;iel;ek is Am is d;g;et kerez.
AE b;i$;\ purs&; d;igeY edeb ? wxlI eyn &Y epl.
idetE p;er. teb yid b;i\Y;l; b;isNd;r; A=uin b;i$; s;r;b;r b*bSh; ker dey;g enY t;hel hYet; b;i$; Ab' m;nuWel; eb-ec y;eb. 
   eyn k;i=t a;el; ed%et epeYez Amn&;eb wxlI bll a;im \E b;iet y;iCz AE kq;$;E \%;nk;r b;isNd;edr eb;Z;b;r jn*. b;i$; sit*E e&e idel sb;E n; eh;k ek ek Aekb;er inr;xY heY peb. 
   %ub Ak$; _s;h ed%;l n; aimt;&. &r;$ gl;Y bll eb$ af l;k. ed% ktdUr kI kret p;r. h;t ene aimt;& AigeY egl r;jb& p;;r idek. 
   wxlI a;r smY n krl n;. dӳt p;eY cel Al s;t nr b;iet. b;i$;r e&ter !uketE eyn buk ek-ep \e#. mOtu* eyn e&ter ek;q;\ \t epet a;ez. ciket `;e l;ifeY peb. 
   &;; ec;r; emn drj; ideY !uek @;n idek inpm;anupm;idr `er. AE duE eb;enr du"sh jIbny;penr se^ wxlIr s;m;n* pircY a;ez. A%n dupur gieY seb apr;eh epo-zeCz. r;St;r kel jelr l;En ideYez n;n; /renr b;litp;]k*;n. inpm;idr; AE smY idn;eNt AksmY %;\Y;d;\Y; kr;r jn* b;i ifer a;es. kI a;r %;Y i&e= ker p;\Y; b;is i$ ik'b; &;t. `er eker;isn q;kel trk;ir ik'b; @;l r-;e/. n; hel e&il .
   \edr `er -ik idl wxlI. inpm;id epzn ifer &;; tep;x$;Y `umueCz. a;r anupm;id  Ak$; mYl; ez-; x;i emel ineY bes irpu krez. s;r; `er Stit heY a;ez crm du'%mY jIbenr kuY;x;. p;Y a;el;hIn b;t;shIn c;r ed\Y;elr sIm;n;.
drj;Y \r z;Y; peez tbu anupm;id buZet p;rezn n;. xtiCz x;i$;ek ineY mg heY a;ezn. wxlI agt*; @;kl anupm;id a;im wxlI.
wxlI keYk esek buZet smY inl anupm;. t;rpr ed;m;en; mue% h;isr a;&;s e$en bll \m; tuim Aes; Aes; `er Aes;. ek;q;Y ey et;m;Y bset idE.
i#k a;ez i#k a;ez. b*St hebn n;. wxlI `er !uek /up ker emeZet bes pl.
  hYet; %ub p;tl; `uemr me/* e&es eb;iCzl inpm;. gl;r xe ejeg egl. p;x ifer wxlIek ede% ebx %uix. e# bes inpm; bll et;m;ek ktidn per ed%l;m wxlIidid ekmn a;z ?
\edr jen* ikzu iken a;nel &;l ht men men &;bl wxlI. eg t;r t;;e;Y men izl n;. wxlI nrm suer bll a;pn;edr se^ Ak$; jir kq; blet Aesiz.
a;m;edr se^ a;m;edr met; dur z;E m;nueWr se^ kI b; bel; anupm; ibXb;sE kret p;rez n;.
wxlI h;sl h-*; idid. jir m;en AE b;i$; ineY.
duE eb;n htb;k. \edrek a;r ibSeY efel n; ere% wxlI b;i$;r s;b* mOtu* \ s;b* jIbn ineY izeY \edr bll. eb;Z;l AE xher Amn Ak$; a;xY h;ireY egel sb;Eek fu$p;et igeY d-;;et heb. duAkjn hYet; pYs;r ej;er an* ek;q;\ e&es #eb. ikN b;db;ikr; e&es y;eb AE inur xherr r;jpeq.  
a;mr; t;hel kI krb n; anupm;r ik mu%$; a;r\ &Y;tR heY egl.
A%;en a;pn;r; y-;r; q;ekn t-;r; sb;E imel ey&;eb eh;k b;i$; s;r;b;r b*bSh; kn.
es et; aenk $;k;r /;K;. AE b;i$;ek es;j; kret egel et; ftur heY eyet heb.
anupm; k, ec;e% eb;enr idek t;k;l. inpm; a; e&e ibkOt Sber bll a;pn;r; et; jn eqekE ftur. A a;r ntun kq; ik ? AE ey wxlIidid ex;en; b;i s;r;b;r jn* a;mr; dueb;n imel p;x $;k; et;m;r h;et idiCz
kq; blet blet /ul/uel b;ilexr e%;elr e&tr eqek a;/mYl; p-;c$; dx$;k;r en;$ ebr ker a;nl inpm;.
   wxlI ab;k. AE htdird duE rm,I Ak lhm;Y a;s ibpedr s;bn; anu&b kret eperez. wxlI %uix Zirey bll $;k;$; A%n a;pn;edr k;ez ere% idn. y%n k;j heb t%n idelE heb. a;Cz; a;im an*edr se^\ Ak$u kq; blet c;E
; eb;Z;et c;E.
A%n et; b;iet k;ek p;eb n;. emeYezelr; sb p;z; le$ `uem;eCz. tuim er;bb;r sk;el Aes;. t%n sue%Ndu !*;mn; ibXbn;q @*;kr; k;l;b;buedr p;eb. \r;E et; sb. inrpm; d;s Sber bll. 
Ak imin$ icNt; krl wxlI. bll i#k a;ez. t;E heb. a;pn;r; &;l q;kebn.
anupm;inpm; dujenE \r kq;Y ifek ehes dI`RXb;s efll. 
ribb;r wxlI a;set p;rl n;. b;r eqek &;Er;l if&;er \ ibz;n;biNd.
   %br epeY aimt;& \ek ed%et Al. wxlI %ub dubRl heY peez. %;ink=, \r k;ez q;k;r per aimt;& #l. t;rpr Ak$u EtStt ker bll wxlI tuim hYet; AE asue%r me/*\ eeg a;ez; xxI e`;W elenr b;i$;r kq; e&eb. et;m;ek j;n;et %;r;p l;gez kepR;erxn b;i$;r g;eY egl es;mb;r ibpnk b;i el%; eb;@R l;igeY ideY egez.
es kI wxlI ibXb;s kret p;rez n;.
h-*; a;im inejr ec;e% ede% Aesiz. m;nuWel;r jn* k heCz. teb
h;t tuel aimt;&ek q;imeY ideY wxlI b;ilex mu% luikeY f-uipeY e# bll a;im p;rl;m n; p;rl;m n;    
              

kibt; " nIerNd[n;q cbtIRr kibt;Cz gLp " ;qR ideb*Ndu p;ilt 
p[bN/ "  kelj iS$[$ kif h;s \ a;mr; aimt;& d;xPt p[bN/ " l;itn a;emirk;r ez;$ gLp x;iNt a;c;yR 
p[bN/ " &;l el%;r a&;b edb;ixs beNd*;p;/*;Y gLp " c;r x;ilekr idn subt srk;r

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved