bEeml; 1412

kif h;esr a;;
suip[Y h

   keYkidn a;eg Ak xinb;err ibekel ae&*smt kif h;esr a;;Y ey;g ideYiz. kif h;s m;en kelj i[e$r Alb;$R hl. aqR;_ klk;t; xherr s;iht*s'Oitr se^ yu b*i aqb; buijIbIedr ibexW a;;ekNd[. Ar a;i&j;t* sMpekR skelE abiht. a;im inej per; ex[,I&u n; hel\ kib s;ihit*k ikzu bN/ur s'segR Aes jieY peiz AE a;;Y. ek;n\ seNdh enE ey Ar a;kWR, a;r skelr met; a;m;r k;ez\ ap[iter;/*. a;r esjn*E aNttpe= xinb;r an*;n* k;j b;d ideY AE a;;Y yu h\Y;r a;p[;, ec; kir. t; esE xinb;er a;mr; kreYkjn a;; jimeY bseiz. s;men e$ibelr \pr b*;k kifr k;ep cumuk idiCz. Ik;r kret b;/; enE ey %;ink$; ib;d l;gel\ A%;nk;r a;dt anuy;YI b*;k kif p;n kr; aenk ec;Y a;im a;Y keriz. b*;k kifr geN/r se^ isg;ere$r e/;-Y; kulI p;ikeY  isil' f*;enr h;\Y;et imileY y;eCz. t;rE me/* a;m;edr a;el;cn; b; a;;r tuf;n #ez ibi& ibWYek ekNd[ ker. AE kif h;es y;-edr a;;r ai&+t; a;ez t;-edr skelrE j;n; a;ez ey AEsb a;;Y skelE b; Ab' ex[;t;r aiStt at*Nt ibrl. fel AE ibr;$ hl`er  c;rp;ex z;en; e$ibl i`er ey ibr;$s'%*k ep;%;\Y; a;;b;j pib t;-edr klk b; a|h;s* siMmilt&;eb ey Ccg[;emr xtr^ sOi ker t; em;e$E xdUWe,r a;\t;Y pe n; br' dur eqek ex;n; Ak smued[r a;\Y;j belE m hY. aNtt p[qmidek a;m;r t;E men ht. buijIbIedr klk a;r kIesr se^E b; tulnIY? y;Eeh;k esidn a;;r me/*E h#;_ ec;e% pl duEitnjn ext;i^nI m;en emms;ehb. a;m;edr e$ibl eqek eg;$; itenk e$ibl per \E ibedxI tnY;r; bes ebx gLpjeb m. t;-edr h;s*er;l aenekr dOi a;kWR, krez. %;ink$; ekotuhlI heY pl;m. n;\-r; emms;ehb bel nY. AE kif h;es s;ehb emms;ehebr y;t;Y;t ibrl nY. t;z;;\ n;mId;im b*ir;\ CzeNd A%;en Aes a;; ideY q;ekn. AE et; keYkidn a;eg ib%*;t el%k slmn xid Ak apr;eh A%;en ikzu smY k;i$eY egezn. a;Ntj;Ritk %*;itsMp Arkm el%k eli%k;r;\ klk;t;Y Ael A%;en `uer y;n. eymn en;ebljYI N$;r g[;s b; p[itebxI r;e[r ib%*;t eli%k; tsilm; n;sirn. a;m;r ekotuhl izl an* k;re,. s;/;r,t ibedix pyR$ekr; &;rt me, Ael klk;t;r s;ehbp;; aqR;_ ecori^ b; p;kR i[e$ y;\Y;E pzNd krebn. %;em;k; AE puren; klk;t;r i`i p;;Y &Gnp[;Y puren; Em;retr me/* ayq; kif p;n kret ekn a;sebn t;-r;? ekotuhl im$l Ak bN/ur kq;Y. bN/ui$ j;n;eln ey\E itn ibedix E'erij &;W;&;WI mihl; n;ik aenk _s;hI anusN/;enr per bx[t AE Alb;$R hl kif h;s a;ib;r kerezn. \-edr ex* &;retr mh;n kib e$eg;r Ar tpU,R s;iht*s;r AE ekNd[i$ pirdxRn kr; Ab; klk;t;r s;iht* s'Oitr p[;,ekNd[ AE kif h;esr a;; pe&;g kr;.

   A\  j;n; egl ey k;ecr ef[em b;-/;en; zib z;; e$eg;r Ar an* ek;n\ SmOitflk A%;en r;%; hYin bel \E ibedix tnY;r; ibiSmt \ =u. buZet b;ik rEl n; ey \E itn est;^I mihl; hY s;iht*ep[mI n; hY es ibWeYr z;]I aqb; gebWk. klk;t;r h;lc;l et; j;n; enE \-edr. n; hel buZetn klk;t;r b;;ilr; eyrkm sreb /um/;emr se^ p[it 25 ex wbx;e% SmOittpR, kern t;r per\ rbINd[n;eqr a;r ek;n\ SmOitflk AE kif h;es etmn p[eY;jnIY nY. br' k;ecr ef[em b;-/;en; kif h;esr ed\Y;el rib#;kuerr \E zib aenk shj. a;m;edr r;i/k;r sUe] p;\Y; AE a;;%;n;Y t;-r AErkm piShitE b;nIY.

   a;; ey b;;ilr re. a;pn pirx[m \ em/;r ej;er ey kitpY b;;il %*;itl;& kerezn t;-r;\ ikNtu AE dubRlt; eqek mu nn. t;E e&ogilk sIm;er%;Y b;;ilr a;; a;b nY. AE et; a;emirk;r suib%*;t m*;i@sn e;Y;er seb anuit b^ seMmln a;sel a;;r aizl; z;; kIE b; het p;er? teb h*;- %;s klk;t;r buek ixLp s'Oit s;iht* b; a;dxRb;dI r;jnIitr Arkm a;%; m;en AE kelj i[e$r kif h;esr tuln; ikNtu &u&;ret enE. 

  het p;er esE nib'x xtk eqek b mnIWIr y;t;Y;et Alb;$R helr a;i&j;t* Ak an* m;]; epeYez. ibi& smeY tpU,R s;iht*s&; aWb; edx;teb;/k r;jwnitk anu;n AE kif h;sek girm;rit kerez i#kE ikNtu atIetr ith*b;hI esE /;r;E smeYr p[&;eb p pirbtRn ker mx ib'x xt;Ir m/*&;eg Aes n;n;ib/ eg;Igt a;;Y pir,t heYez. t;z;; klk;t; ibxibd*;lY ep[ise@iNs b; s'Ot kelejr piShit as'%* bE Ar p[k;xn;ekNd[ b; ed;k;n Amnik +;nipp;su b;;iledr p[eY;jen fu$p;eq gijeY e#ez puren; bE Ar hk;rbONd. A sbE et; s;iht*s'Oit ekeNd[r Ak pirebx sOi kerez. e%;d Alb;$R helr \perE a;ez prel;kgt x[eY m;nebNd[ r;eYr p[itit r*;i@k*;l ihm*;in s'Sh;. k;ejE esE atIetr smY eqekE z;] a/*;pk a;dxRb;dI icNt;ibd r;jwnitk b*i b; sihit*kedr Ak mnnxIl \ sOjnxIl ccR;r ekNd[ heY d;-ieYez AE kif h;s. AEsb buijIbI b; sOjnxIl s;ihit*kedr k;ez kif h;s t;E icNt;r mu;l ihesebE g,*.

   a;mr; kif h;es a;is W;$ dxekr p[;re. bN/u a;ixW eq;W \ a/un; p[Y;t kl*;, esenr se^ a;m;r p[qm a;s;. a;/uink kib gLpk;redr sMpekR %ub \Y;ikbh;l izl;m n; bel Ak$u &eY &eY izl;m. Aki$ e$ibl i`er ey atjn bset p;er es /;r,; a;eg izl n;. c;rp;ex t, kib \ gLpk;r h;et n;n;rkm edix ibedix bE aqb; il$l m*;g;ijn. p[qm dxRen ebx inSpOh \ ;isk men hY. pibedr me/* ek sde e`;W,; krez t;r sd*l +;enr kq;. esE +;enr _s ey Lppirict ek;n\ ibedix d;xRink b; el%ekr ji$l Ak tetr s;r;'x es kq; j;n;et\ es &ulez n;. a;pn mu%Rt; p[k;ex ainCzuk WR;k;tr hdeY esE e$ibelr an*;n* ex[;t; nIrb q;kel\ shs; ek Akjn Ndyue abtI,R ht. p[qm b;r bb* %n kret d*t heY hYt es a;r\ aj;n; ek;n\ ji$ltr ibWeYr abt;r,; krt. es sb ineY /uN/um;r tkR bl %yuer abs;en skelr pek$ eqek kuieY b;ieY ey pYs; ej;g; ht t;E ideY keYk k;p kif \ duAk ep$ peko; en\Y; ht Ab' Ak as;m;n* ekoxel esE s;m;n* %;b;r b&;eg ib& heY abexeW ibtirt heY eyt piSht skelr me/*. a;b;r eyidn AedrE me/* ek;n\ nbIn kib b; gLpk;err sd* p[k;ixt ek;n\ s'kln z;p;%;n; eqek ebireY a;st esidn et; Aedr sm;ebx Ak _sbanu;en esileb[xn pir,t ht. esidn %;b;err &;eg duAki$ peko;r se^ jue$ eyt hYt k;$ele$r Ak;'x Ab' a;r\ Ak r; a;/ k;p b; epe$ kif. esE p[k;ixt g[eNhr ai/k;'x kip in"exiWt heY eyt smeg;]IY bN/u aqb; bir el%k kibedr me/* ibtr, ker. at"pr ebc;ir g[NhrciYt; sxice Nmu% heY q;kt t;-edr mt;metr jn*. bN/ur;\ kif b; peko;r et;Y;K; n; ker xbb*beCzedr kuxlt;Y sd*p[k;ixt g[Nhi$r ibexW, krt inem;Rh d;sInt;r se^. s'klni$r b;ik ikzu kip kelj i[e$r Ak \ ann* pitr;emr buk el ere% ed\Y; ht ek;n\ a;gNtuk p;#ekr et; p[t*;x;Y. AEsb t, kib gLpk;redr se^ mx aNtr^ heY #izl;m. a;ixs t%n t;edr p[qm pi]k; ibidx; bN/ ker an*;n*edr se^ Ak ntun s;iht* a;eNd;ln ge tulet b[tI heYez. kl*;, esn \ sub[t esnPt et; \r se^ izlE. ikNtu \E a;;r an* ikzu t, gLpk;r eymn rm;n;q r;Y ex%r bsu p[Y;t aml cNd \ a;r\ keYkjn x;S]iber;/I a;eNd;len siY&;eb entOt ideYizl. p[;Y skelE Eitme/* duAki$ g[eNhr rciYt; iheseb iciht izl. ibexWt /;r;b;ihkt; eqek mu ikzu ntun a;i^ekr p[b;ep Aedr p[k;x `e$izl. Aedr siMMilt p[Y;es x;S]iber;/I a;eNd;ln kif h;es Ab' kelj i[e$r ikzu s;iht*s&;Y  p[c;irt hY y; t,edr ebx a;kO kerizl. p[q;iber;/I AE s;iht* a;eNd;lenr n;n;ib/ kmRsUic\ Ar; g[h, kerizl. esE kmRk; ibic] p[itiY;r jNm ideYizl t%nk;r s;iht*mhel. men a;ez Ak sN/*;Y \edr a;;r puer; dli$ m;en gLpk;r kib inibRexeW bir shmmRI el%k x[Ikml eco/urIr b;iet igeY h;ijr hY. kelj i[$ m;ekRe$r ait inke$ Ak gilr me/* esE b;i. t;r \pr esidn izl el;@exi@'. aN/k;err me/* kmld;r b;ir z;ed h*;irekn b; em;mb;itr a;el;Y bsl Aki$ s&;. aenk$; ibpbIedr Pt s&;r mtn.

   b eijt mn ibinmeYr per esE s&;Y duAki$ p[St;b gOhIt hl. ntun s;iht* rcn;r ;eqR abx*E. x;S]iber;/I a;eNd;lenr pe= Aki$ ESt;h;err %s;\ wtir hl esE s&;Y. ikzu es;g;n yu hl eymn geLp y;r; k;ihnI %u-jeb t;edr il kr; heb aqb; a;lm;irr t;k %;il k, puren; bEel; sireY idn Et*;id a;r\ ikzu cmkd;r kq; izl y; a;r men enE. ikNtu A$; men a;ez ey \E ESt;h;r kif h;es z;p; abSh;Y ibtirt h\Y;r per ikzu ejn; \ tkR;tikRr sOi heYizl. bil ikzu el%k kibr kuit heYizl Ab' AE p[se^ ikzu p[Xn\ tuelizrln t;-r;. teb x;S]iber;/I a;eNd;lenr p[it t, kib el%kr; wnitk smqRn j;ineYizeln ej;err se^. \E a;eNd;lenr mu%pe]r n;m heYizl AE dxk. delr s&* z;;\ an*;n* gLpk;err ikzu a'x y;-r; AE a;eNd;lnek ;gt j;ineYizeln t;-r;\ AE dxk pi]k;Y inYimt il%etn. fel AksmeY pi]k;i$ ntun a;i^ekr geLpr pi]k; iheseb iciht heY e#izl kif h;es. A-edr smeg;]IY blet p[qemE men pe x*;ml /rek m;en atIiNd[Y p;#k. ey ab*Y pi]k; p[k;x krt tpnl;l /rek ineY. x*;ml br;brE isirY;s el%k mnnxIlt;Y ibx;sI. ey k;re, AE dxekr el%kedr se^ \r inib ey;g;ey;g izl. sMp;dn; z;;\ kibt; \ gLp sOiet sm;n d=t; izl \r.tpenr el%;r eZ;-k izl i#kE ikNtu at*Nt ey;g*m;enr ixLpI izl es. esE W;$ dxek b; ser \E a;;r ebixr&;g kib gLpk;err p[k;ixt g[eNhr p[Czd et; \rE sOi. kibedr me/* a;;r se^ ibexW&;eb yu izl pib] mue%;p;/*;Y. sjIb p[;,bNt pib] t%nE dI`R kibt;r rciYt; iheseb iciht Ab' a;el;ict.
aenk k Ik;r ker\ inYimt kibp] p[k;x krt. \r p[;,xi \ entOetr e, t, kibr; \ek i`er q;kt sbRd;E. pibe]r kibtxir smtul* izl iber;/I pe=r p[it \r etjI &;W;r p[eY;g ?. k;ejE bsmeY p[itpe=r n;n;ib/ a;m, pib]E s;melez aekex bN/uedr shey;igt;Y. kif h;es esR sb `$n; A%n\ SmOitet am;n. an* a;r Ak kib pur d;xPt. fr;is &;W; rPt kerizl ibexW&;eb. b fr;is kibt; mUl &;W; eqekE anb;d kret sec izl es. Eer;pIY b; fr;is s;ihet* anur;g q;k;Y pur \E a;;Y ixLps'Oitr e=e] essebr p[&;b ineY a;el;cn;r su]p;t krt. b tkRibtekRr exeW sbRsMmitem is;Nt en\Y; ht fr;is &;W; ex%; z;; gt*Ntr enE. \E smeY ikzu k;elr jn* a;mr; aenekE a;ilY;-s f[-;eset &itR heYizl;m esE eex. du&;Rg*bxt t; dI`RSh;YI hYin Ab' fr;is &;W; ix=;\ apU,R reY egez. pur abx* kib sjl beNd*;p;/*;Y Ab' mO,;l bsueco/urIek ineY imilt&;eb Ak ntun kibt; a;eNd;lenr entOt edY. x[it n;em Aki$ kibt; pi]k; ikzuk;elr jn* p[k;ixt heYizl \edr sMp;dn;Y.

   ytdur men a;ez x*;ml /r\ yu izl AE x[it a;eNd;len. kibt; rcn;r ntun ic]keLpr a;i^k \ &;bn; ntun p[jNmek x[it pi]k;r p[it mney;gI kerizl. kib aex;k ce|;p;/*;Y sMp[it n;em pi]k; sMp;dn; krt. wh e; ker sklek a;;Y jimeY r;%t es. ikNtu kibt; sMpekR icNt;&;bn; izl g&Ir. es \ h#;_ Akidn kif h;esr m;Y; t*;g ker cel egl. eymn aml cNd cel igeYizl aqb; a;r\ per kl*;, esn.

   W;e$r AE mUl /;r;r se^ yu a;r\ an*;n* kib b; el%k izl y;r; ikNtu inj sOir e, iciht heYizl es smeY. Aedr me/* ibexW ker e%ey;g* izl muW d;xPt retxr h;jr; k;lIkO h perx ml anNt d;x p[mu%. Aedr a;itk ey;g;ey;g izl \E mUl a;;r se^E. AE dxk kibp] x[it b; sMp[it pi]k;r se^. men pez k;lIkO Aki$ pi]k; sMp;dn; krt sbt ;NtdxRI. Aedr se^ a;r\  y;r; izl hYt es smeY ebx ej;err se^E izl t;edr aenekr kq; a;r men enE. W;$ dxekr b; serr yuegr esE ejn; hEcE kr; idnil p[;Y inSp[& heY reY egez SmOitr me/*. kl*;,edr shp;#I mkum;r d;s Ak$u duer Ak e$ibel bsetn.  t%n in bihix%; pi]k; sMp;dn; kretn. per pi]k;r kelbr bOi heY ntun n;mkre, mh;idgNt ep p[k;x p;Y. sup[;biN/k x[I m d;s sMp;dn;et\ d= izeln. \E pi]k;Y b Ccm;enr el%; s'kilt kerezn Ab' p[k;xn;r k;ej\ yeq smY b*Y kerezn. &;btE t;-r esE e$ibelr a;;Y ebx ikzu i,jn piSht q;ketn es smeY.

   t, bYes kif h;es y;-edr ibi& &uimk;Y ede%izl;m t;-edr me/* aenekE btRm;en p[it; l;& kerezn. a;b;r k;r\ ak;lmOtu* `e$ez. aqb; ek ek in"xe ser egezn kif h;esr puren; jg_ eqek. W;$ dxekr kif h;es seNdh;tIt&;eb a;kWR,IY kib s;ihit*kedr me/* izeln xi ce|;p;/*;Y sunIl ge^;p;/*;Y sNdIpn ce|;p;/*;Y _pl bsu smerNd[ esnPt ideb*Ndu p;ilt \ xIeWRNdu mue%;p;/*;Y p[mu%. men pe klk;t; ibXbibd*;lY \ ep[ise@iNs kelejr z;]z;]Iedr k;ez sunIlxir sd* p[k;ixt kibt; kIrkm a;k;;r bStu izl. \E duE kib t%n an*;n*edr s;eq kOib;s pi]k;r se^ yu. t_k;lIn smeY s;m;ijk b;/;ineW/ tuCz ker b; iber;i/t; ker ey skl gLp kibt; kOib;es z;p; ht es sb p[se^ kif h;es m;eZ m;eZ ikzu ejn;r sOi ht. bsmeY t;edr ebihesbI a;cr, s;ihet*r s;eqR aenk tekRr sUcn; kerez. ikNtu aIk;r kr; y;Y n; ey ikzu te,r me/* \E sb el%; b; a;cr, Ak =i,k p[&;b ibSt;er smqR hY. per; kib el%kedr me/* y;-r; a;j sup[itit heYezn t;-r; a;j smeYr p[&;eb an*rkm Ab' es$;E ;&;ibk. ekblm;] esE puren; idenr aenekr ip[Y kib xi ce|;p;/*;Y t;-r ebihesbI jIbn h#;_E St ker ideY cel egezn. kibt;Y ikNtu belizeln eyet p;ir ikNtu ekn y;b.

   ibedix p[&;b\ es smeY ed%; ideYizl kif h;es. Angry Youngman Generation r;gI yubk Ar a;eNd;ln s;r; ibeXb anu&Ut heYizl Ak smeY y;r e! Alb;$R hel\ epo-ezizl. i#k AkE smeY kOib;s eg;Ir bN/u b; shmmRI Ak a;emirk;n kib a*;eln ignsb;gR t;-r s^I sbt ip$;r \le@;&iek ineY klk;t; xher ikzuk;l k;i$eY y;n. p[;Y p[itidn sN/*;Y t;-edr ed%; imlt kif h;es. Eer;p b; a;emirk;r Ak g[ a;/uinkt;r p[b; izeln A-r;. ekotuhlI ey ek;n\ b*iek sde inejedr pircY idetn eh;em;esuY;l p;$Rn;r iheseb. AE sb a;/uinkt;r p[&;b klk;t;r ikzu te,r me/* s;irt hY y;r fel kif h;es a;mr; l=* keriz h;'ir ejn;erxn Ar =,Sh;YI Ak a;eNd;ln b; pi]k;r p[k;x.

   m/*W;e$r prbtRIk;el a;qR s;m;ijk k;re, t, yubkedr me/* ht;x; \ aiShrt; ed%; y;Y. smg[ piXcmbe^ ibexWt klk;t;Y t; p[bl a;k;r /;r, ker. wnr;x* Ab' wnr;j*b;edr ixk;r z;] yubsm;j ibi^ ibpbI es;g;en klk;t; xhr p[kiMpt ker et;el. as'%* t, kI Ak a&I le=* epo-zb;r jn* a;pn p[e,r m;Y; t*;hg kret p[St hY. ex;WnhIn sm;j sOikeLp b[tI esE nkx;l a;eNd;ln kelj i[e$r ep[ise@iNs kelj b; ibxibd*;leYr z;]sm;jel p[&;ibt kerizl. kif h;es esE t,edr a;n;eg;n; ejn; b; eg;pn a;el;cn; a;mr; dur eqek p[t*= keriz Ab' sxice ek;n\ `$n;r aep=; keriz. Ar; ebx em/;bI \ bui m;n z;] izl Ab' &ibW*et mUl*b;n n;girk h\Y;r ey;g*t; r;%t. entOet y;-r; izeln t;-edr me/* wxb;lim] a;ijjul hk b; asIm c*;$;ijR AksmeY s;m;ijk su% bjRn ker ibi& x;rIirk k sh* kerezn \E a;eNd;lenr ;eqR. hYt t;-edr a&I l=* is hYin ikNtu acl;Ytn sm;ejr i&t n;;et s=m heYizeln. esE smY eqek a;j pyRNt t;-r; ikNtu kif h;esr a;; z;en in. s;m;ijk b; s;ihet*r ibi^ anu;en A-r; A%n inYimt ey;g edn. t;z;; s;iht*ccR;r se^ inib ey;g r;e%n wxb;l im] Ab' \-r el%; ibi& pi]k;Y p[k;ixt hY.

   apridek b;mpiNhedr sM;Nt pi]k; pircY Ar sMp;dk kib \ el%kedr p[;Y inYimt ede%iz A%;en. ibexWt x[I t, s;n*;l r;m bsu dIepn beNd*;p;/*;Y edebx r;Y Ab' aimt;& d;xPt et; `n `n a;setn t;-edr inj a;;Y. a;m;edr sms;miYk t, kibel%kedr me/* b;mpNhI eZ;-k izl bel pircY pi]k;Y inejedr el%; p[k;ex t;r; at*Nt a;g[hI izl. aimt;& d;xPt z;; ibexW ker gLpk;r pn*;isk dIepn beNd*;p;/*;Y t,edr me/* ebx jnip[Y izeln. t-;r ikzu mnnxIl gLp t, p[jNmek p[&;ibt kerizl bidn pyRNt.

   kif h;esr ibi& e$ibelr a;;Y b,R;!* b*iedr sm;ebx `$t t%n. es smeY t;-r; et; p[itit hnin b; %*;it l;& kernin.  a;mr; ede%izl;m t-;edr eyobn bYesr p[;,bNt a;;. Ab' ixLps'Oitr e=e] ibic] d*m. men a;ez pUe,RNdu p]Iek. kib iheseb IkOt a;b;r d= ic]icLpI izeln. as'%* ic] z;;\ b g[eNhr p[Czd \ al'kr, ker &UYsI p[x's; epeYizeln. a;ixesr p[qm pi]k; ibidx;r p[Czd eniz in kif h;esr e$ibel besE A-ek ideYizeln. pib]r kibpe]r p[Czd\ t;-rE sOi. perr idek ic]pirc;ln;Y yu heY y;n. t;rpr a;r kif h;esr a;;Y ey;g idet p;retn n;. du"e%r kq; ak;el mOt*u `e$izl t;-r\. an* Ak e$ibel egorb,R dI`R Ak b*i Aes bsetn. n;Yek;ict ech;r;Y skelr dOi a;kWR, kretn itin. esE kib esoim] ce|;p;/*;Y t;-r A=, pi]k;r sh sMp;dk a/*;pk inmR;l* a;c;yRek se^ ineY a;setn. t;z;; n;$*;i&neY b*St q;ketn %ubE. st*ij_ r;Y t;-r apur s's;r zibet t;-ek apur &uimk;Y men;nIt kern. Arpr et; clice] ai&nY heY egl t;-r jIibk; Ab' kif h;esr a;;\ bN/ heY egl t;rpr eqekE. Ak d;Nt ech;r;Y ed%; eyt kib ibnY mjumd;rek. em/;bI bel %*;it izl t;-r ikNtu m;nisk &;rs;m* i#k q;kt n;. t;E a;cre, %;ink$; ibxOl izeln. t;-r sO kibt;ek aenekE ji$l bel a;%*; ideYizl. AErkm a;r\ kt ibic] m;nueWr ed%; imelez kif h;es.

   a;m;edr bYs Eitme/* et; aenk ebe egez. pir,t bYes a;m;edr a;;r ech;r;\ p;eL$ egez. W;$ dxekr a;r\ ikzu kib gLpk;r a;m;edr a;;Y ey;g edY a;jk;l. a&I esnPtsmIr ibXb;s sjl d;xPt blr;m bs;k eymn a;ez etmnE prbtRI p[jeNmr men;j c;kl;d;r p;qR hbI amr im] icrY cbtRI p[mu% Aes yu hY AE a;;Y.

   emms;ehbedr kq; &;bet igeY a;j h#;_ atIetr At `$n; men pe egl. tbu\ men heCz kI eyn h;ireY egez SmOitet a;bz; hey egez. t;E sbikzu i#k#;k bl; hl n;. a;r\ kt kI `e$ez \E W;$ eqek sr dxek a;m;edr s;=I ere%. Ak$; kq;p[;YE a;jk;l ectn;r me/* a;es. a;m;edr yug aqR;_ W;$ \ sr dxekr esE kif h;esr ey tuf;nI a;;r cl izl es sb et; mUlt s;iht* ixLp aqb; r;jwnitk &;b;dxR b; icNt;ek a;x[Y kerE ht. Alb;$R hl et; esE ith* bhn kerez atItk;l eqek. sbrkm icNt;r mu;l ihesebE et; kelj i[e$r AE kif h;s iciht.  

   a;j c;rp;exr e$ibel ec;% buileY men hYaenk pirbtRn `e$ egez. n;a;r esE ;m jIbny;]; inj ibXb;s ineY jIbnek b;ij ere% a&I le=* epo-zb;r t;igd enE. c;rp;exr t, t,Iedr i&e an*ikzu. pren ijns b;h;ir i$x;$R Akib'x xtekr jn* puer;puir p[Stut. h;etr em;b;El ef;n k;en l;igeY m;eZ m;eZ durbtRI s^Ir se^ a;l;p a;; eser ineCz. k;n p;tel ex;n; y;eb A%nk;r ait pirict x;blIAs Am As \eYbs;E$ a;En hl xp;r $p aqb; m*;ke@;n;L@ ip_s; h;$. A%n pOiqbI aenk suict t;E \edr p[eY;jenr t;ilk;Y enEici# b; s;iht*. smY kE? aenk ܳt AE jIbn. ek j;en k%n p;i idet hY an* g[eh.

t;E btRm;en kif h;esr a;;r klker kt;n aenk inMng[;em iSht smuer x bel m h\Y;r p;Y enE.

gLp " cixi$ k;n sunIl ge^;p;/*;Y gLp " xUn* s'ekt aimt mue%;p;/*;Y
gLp " is$;r ejsimn smIrk;iNt ibXb;s gLp "
ifer ed%; a;ixs e`;W
kibt; " ekn an*idek a&I esnPt kibt; " ekeNd[ a;iz a;im kO; bsu

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved